Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2016 12:41 Przetarg nieograniczony na "Przebudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej w budynkach oświatowych na terenie miasta Przeworska - Etap I"
01.02.2016 14:41 Przetarg nieograniczony na"Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania"
15.12.2015 13:50 Przearg nieograniczony na: Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska
23.10.2015 12:54 Przetarg nieograniczony na \"Budowa odcinka drogi na ul.Okopowej w Przeworsku etap-III\"
22.10.2015 10:41 Przetarg nieograniczony :Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska
30.09.2015 09:52 Przetarg nieograniczony na:„Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
10.09.2015 12:37 Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi ul.Okopowej w Przeworsku - etap II
17.08.2015 09:49 Przetarg nieograniczony : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne"
16.07.2015 11:33 Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska w rej. ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej .......
11.05.2015 15:11 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat czterech części nieruchomości nr 3063, obręb nr 3 położonych w Przeworsku przy ul. Kąty

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna