Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2017 14:36 OŚ.6220.6.2017.JK Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: „Produkcja wyrobów sanitarnych” ul. Głęboka 11, 37-200 Przeworsk,
29.05.2017 08:21 OŚ.6220.8.2017.JK Obwieszczenie o udziale społeczeństwa - przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie możliwości przetwarzania samochodów wycofanych z eksploatacji w Stacji Demontażu Pojazdów Impresja Robert Jaśkowiec zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 5 w Przeworsku”.
17.01.2017 09:00 OŚ.6220.41.2016.JK Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworska”.
05.01.2017 09:56 OŚ.6220.40.2016.JK Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu pn.: "„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022"
15.11.2016 15:21 OŚ.6220.41.2016.JK Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”.
15.11.2016 15:18 OŚ.6220.33.2016.JK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo-biurowego (z inst. wod.-kan., c.o., gazową, wentylacyjną i elektryczną, miejscami postojowymi i utwardzeniem powierzchni gruntu) na dz. nr ew. 4573 wraz z przyłączem: wodociągowym przez dz. nr ewid.: 4573, 4856, 4837/2, kanalizacji sanitarnej przez dz. nr ewid.: 4573 i 4856, kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.: 4573 przy ul. Łąkowej w Przeworsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku handlowo-biurowego (w kondygnacji I piętra) na pracownię diagnostyki i regeneracji wtryskiwaczy i pomp wtryskowych” dla inwestora "IMPRESJA" Michał Jaśkowiec
12.09.2016 11:20 OŚ.6220.6.2016 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022”
19.08.2016 13:46 OŚ.6220.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”
27.07.2016 14:28 OŚ.6220.6.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o ponowieniu procedury w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022” wraz z uzupełnioną prognozą oddziaływania na środowisko.
22.07.2016 13:24 OŚ.6220.11.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku"

1 2 3 4 5 6 następna