Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Misiągiewicza, os. Józefa Benbenka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siwz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr. XLIII/382/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały - Program Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/383/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr. XLIII/382/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/381/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/380/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/379/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/378/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/377/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/376/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/375/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody z terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/374/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/373/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/372/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/371/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/270/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/370/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_sprawozdania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - opracowywane MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP w trakcie sporządzania - tabela"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - opracowywane MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP w trakcie sporządzania - tabela

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP obowiązujące_aktualne"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP obowiązujące_aktualne
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP obowiązujące_aktualne"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP obowiązujące_aktualne
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzory_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_sprawozdania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzory_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna