Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót - załącznik nr.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/289/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad rozliczenia nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2023 dla miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2023 dla miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miasta Przeworsk z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/281/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja siwz -2"

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania izasad działania Komitetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 80A/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 70/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 70/2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr70/2016 Burmistrza Miasta Przeworska" na "Załącznik Nr 2 doZarządzenia Nr 70/2016 Burmistrza Miasta Przeworska - Plan ciągłościdziałania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2016Burmistrza Miasta Przeworska"

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA 2017R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 29 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna