Uchwała Nr IX/59/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 22 maja 2003r.

w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta na zawarcie umowy umorzeniowej ostatniej raty kredytu zaciągniętego na „rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e oraz 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn.zm.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy umorzeniowej ostatniej raty w wysokości 300.000zł kredytu udzielonego na „rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Przeworsku” pod warunkiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Rozborzu do oś. Misiągiewicza w Przeworsku” o wartości kosztorysu inwestorskiego 1.200.000zł (słownie zł: jeden milion dwieście tysięcy).

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy umorzeniowej – umorzenia kwoty 300.000zł - wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową

§ 3

Realizacja zabezpieczenia nastąpi z dochodów budżetu miasta tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej itp. w roku 2006.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/59/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta na zawarcie umowy umorzeniowej ostatniej raty kredytu zaciągniętego na „rozbudowę i modernizację ocz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.09.2003 14:22
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 10:10