Uchwała Nr IX/61/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 22 maja 2003r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003r.)Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

  1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 przedszkola § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz.750 administracja publiczna rozdz.75095 pozostała działalność § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez mieszkańców w związku ze zmianą nazwy ulic na Osiedle Józefa Benbenka oraz w dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 ochrona i konserwacja zabytków § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na remont pomnika Jagiełły i Kopca Tatarskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/61/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.09.2003 14:42
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 10:30