Uchwała Nr IX/62/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 22 maja 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy do zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Na podstawie art. 18 ust 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2. Taryfy stanowią załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Przeworsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/62/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zatwierdzenia taryfy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.09.2003 14:49
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 10:41