Uchwała Nr IX/63/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 22 maja 2003

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2002 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.

Na podstawie art. 18a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) i § 14 ust 1 i § 79 ust 1 Statutu Miasta Przeworska


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Dodaje się w § 1 uchwały Nr II/4/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2002 następujące osoby:

1. Pana Karola Fuhrmana
2. Pana Jana Pawłowskiego

§ 2

Wobec powyższego skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska jest następujący :

1. Pan Roman Maternowski - Przewodniczący komisji
2. Pan Leszek Kłapa - Z- ca Przewodniczącego
3. Pan Karol Fuhrman – członek
4. Pan Dariusz Łapa – członek
5. Pan Gustaw Mróz – członek
6. Pan Jan Pawłowski - członek
7. Pan Mieczysław Żuk- członek

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Przeworska

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/63/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2002 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady ......
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.09.2003 15:02
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 10:43