Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przeworska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.), oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 ).


Rada Miasta Przeworska
uchwala :

§ 1.

Z dniem 27 października 2002 r. ustala się wynagrodzenie brutto dla Burmistrza Miasta Przeworska:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.100,00 zł.(słownie: cztery tysiące sto złotych),
  2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.420,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych).
  3. Dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 1.104,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto cztery złotych).
  4. Dodatek stażowy liczony wg odrębnych przepisów.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/165/2000 Rady Miasta Przeworsk z dnia 24 sierpnia 2000r w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przeworska.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Przeworska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przeworska.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.09.2003 15:12
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 10:44