Uchwała Nr X/65/03 Rada Miasta Przeworska
z dnia 26 czerwca 2003

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 12 ust. 1i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst, Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz 1231 z późniejszymi zmianami )Rada Miasta Przeworska
uchwala :

§ 1

Na terenie miasta Przeworska liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa )

  • w ilości 30 punktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  • w ilości 23 punktów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIX/263/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/65/03 Rada Miasta Przeworska w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:08.09.2003 10:37
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 09:24