Uchwała Nr X/66/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 czerwca 2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.

Działając na podstawie art.18 ust 1 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 r z póżniejszymi zmianami/ art.34 ust 1pkt 3 ,art.37 ust.2 pkt 1, art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.Nr.46 poz. 543 z 2000r/


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży dotychczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej mieszkanie komunalne położone przy ulicy Konopnickiej 17/8 o pow. użytkowej 48,00 m2 za cenę 45 750 zł Słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset piećdziesięt zł/

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/66/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:08.09.2003 11:14
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 09:25