Uchwała Nr X/67/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003r.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

  1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 758 różne rozliczenia rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 23.996zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz.853 opieka społeczna rozdz.85315 dodatki mieszkaniowe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 23.996zł z przeznaczeniem na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych.

§ 2

  1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 750 administracja publiczna rozdz.75095 pozostała działalność § 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.640zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 750 rozdz.75095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 640zł zakup materiałów do przygotowania konkurencji gry w szachy § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł na wydruk dyplomów i afiszy, spektakle teatralne, usługi sanitarne.

§ 3

Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 756 rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 245.000zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe zgodnie z „programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003” w dz. 851 rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem o kwotę 245.000zł w tym:

  • § 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 500zł. z przeznaczeniem na wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin patologicznych
  • § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 229.000zł z przeznaczeniem na budowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum nr 1
  • § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.500zł na zakup sceny plenerowej z zadaszeniem dla realizacji zajęć profilaktycznych w ramach Przeworskiego Centrum Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
  • § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000zł na organizacje wypoczynku wakacyjnego „Lato 2003”.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/67/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:08.09.2003 11:42
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 09:39