Uchwała Nr X/70/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 czerwca 2003

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miasta Przeworska
uchwaliła, co następuje:

§ 1

Udzielić pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań:

  • budowa chodnika przy ul. Gorliczyńskiej w miejscowości Przeworsk w wysokości 8.000 zł ( słownie: osiem tysięcy zł),
  • budowa chodnika przy ul. Węgierskiej w miejscowości Przeworsk, w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy zł)

§ 2

Upoważnić Burmistrza Miasta Przeworska do zawarcia z Zarządem Województwa Podkarpackiego porozumienia wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/70/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:08.09.2003 13:56
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 09:47