Uchwała Nr XIII/87/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003r

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.Nr.142 poz. 1591 z 2001r z późn. zmianami/, art. 37 ust 2 pkt 6 i art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz.543 z 2000r z poźn. zmianami/


RADA MIASTA PRZEWORSKA
uc h w a l a

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę Nr 396/2 obrębu Nr 1 m. Przeworska o pow. 0,2253 ha uwidocznionej w KW 28 000 będącej własnością Gminy Miejskiej Przeworsk na rzecz właścicieli działek Nr 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9, 96/10, 396/11, 396/12, 396/13, 396/14 w celu poprawienia warunków zagospodarowania tych działek. Właściciele w/w działek nabędą części działki - 396/2 przylegające do ich działek siedliskowych.. Działka 396/2 nie może być sprzedana jako odrębna nieruchomość.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr
Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/87/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:20.11.2003 10:13
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 11:52