Uchwała Nr XIII/89/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.

Na podstawie art.18. ust.2 pkt.9 lit.e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) -Rada Miasta Przeworska
u c h w a l a

§ 1

Zaciąga się zobowiązanie w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003 w wysokości 60.000zł (słownie zł : sześćdziesiąt tysięcy) na zadanie pn. "budowa 2-ch zatok autobusowych przy ul. Łańcuckiej w Przeworsku w ciągu drogi krajowej E-4" w kwocie 27.000zł oraz na zadanie pn. "kanalizacja deszczowa ul. Wierzbowa" w kwocie 33.000zł.

§ 2

Okres spłaty zobowiązań ustala się na rok 2004 w wysokości 60.000zł.

Spłata zobowiązań następować będzie z dochodów budżetu miasta tj. podatku od nieruchomości, rolnego, opłaty skarbowej itp.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr
Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/89/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:20.11.2003 11:55
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 12:05