Uchwała Nr XIII/90/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pod Rozborzem II"

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późna. zmianami)


Rada Miasta Przeworska
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Pod Rozborzem II", zwany dalej planem.

§ 1

 1. Obszar planu dotyczy terenu działek 1543/1, 1543/2, 1544/1, 1544/2, 1546 oraz części działek 1542, 1545, 1547 i 1549, położonego przy wschodniej granicy miasta Przeworska ze wsią Rozbórz na południe od magistrali kolejowej.
 2. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu rolnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe.

§ 2

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do uchwały.
 2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 1000. W przypadku kopiowania rysunku z przeskalowaniem obowiązuje podziałka graficzna.
 3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie; granic obszaru planu, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, orientacyjnych linii podziału na działki budowlane, linii ograniczających zabudowę i symboli przeznaczenia terenu, zgodnych z tekstem uchwały.

§ 3

W realizacji planu należy uwzględnić przepisy szczególne, dotyczące strefy ochronnej "GZWP-425" ustanowionej decyzją Nr KDH-1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997r.


§ 4

Teren oznaczony symbolem "1MNj-UH" o pow. około 1,77 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i handlu z jednoczesnym utrzymaniem istniejącej zabudowy zagrodowej.

 1. Istniejącą zabudowę zagrodową pozostawia się, z możliwością przebudowy i rozbudowy.
 2. Ustala się podział terenu na 10 planowanych działek budowlanych. Orientacyjne linie podziału mogą być zmienione pod warunkiem zachowania szerokości działki w linii zabudowy minimum 20 m.
 3. Dla planowanych budynków obowiązujące jest zachowanie osi ścian frontowych równolegle do linii zabudowy od strony ulicy. Kształtu i wielkości rzutu budynku nie ogranicza się.
 4. Dopuszcza się zabudowę zagrodową związaną z istniejącym gospodarstwem rolnym, z zastosowaniem zasady jak ust. 3.
 5. Obiekty usług i handlu mogą być wbudowane w budynki mieszkalne lub wolnostojące
 6. Ustala się następujące warunki zabudowy:
  a) Wysokość budynków mieszkalnych max. dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym,
  b) Wysokość budynków gospodarczych, usługowych i handlowych - jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym,
  c) Dachy wyłącznie wysokie o połaciach symetrycznych do siebie pod względem nachylenia.
 7. Na terenie poza linią bezpiecznej odległości od linii 15 kV, zakazuje się wszelkiej zabudowy nadziemnej i sadzenia drzew i krzewów wyższych niż 3,0 m. Do linii należy zapewnić dostęp dla jej konserwacji i remontów.

§ 5

Teren oznaczony symbolem "2MNj" o pow. około 1,18 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z jednoczesnym utrzymaniem istniejącej zabudowy zagrodowej.Ustalenia § 4ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 mają zastosowanie odpowiednio.

§ 6

Teren oznaczony symbolem "3DW" o pow. około 0,31 ha przeznacza się na urządzenie drogi wewnętrznej z chodnikami.
1. Szerokość jezdni minimum 5,5 m
2. W pasie drogowym szerokości 10 m należy umieścić sieci uzbrojenia dla obsługi obszaru planu. Istniejące urządzenia infrastruktury pozostawia się z możliwością przebudowy.
3. Połączenie z drogą gminną za wschodnią granicą obszaru planu

§ 7

Ustala się, że obiekty i instalacje związane z zabudową zagrodową, usługową i handlową nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko sąsiednich nieruchomości. Odprowadzenie ścieków oraz magazynowanie i zagospodarowanie odpadów z nimi związanych, będzie w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska.

§ 8

Ustala się następujące warunki infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego istniejącego na obszarze planu.
 2. Odprowadzenie ścieków czasowo do zbiorników szczelnych z wywozem do oczyszczalni wskazanej przez Miasto. Docelowo ustala się obowiązek podłączenia do kanalizacji komunalnej.
 3. Odprowadzenie wód opadowych z miejsc postojowych wymaga oczyszczenia z olejów i benzyn.
 4. Zasilanie w gaz z istniejącej sieci rozdzielczej średnioprężnej.
 5. Zasilanie w energię elektryczną z istniejących sieci n/n, z możliwością ich rozbudowy, z dodatkowym zasilaniem przez nową stację trafo słupową, lokalizowaną w pobliżu linii 15 kV.
 6. Ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem instalacji i paliw energooszczędnych.
 7. Gospodarka odpadami komunalnymi wg zasad obowiązujących w mieście Przeworsku.

§ 9

Ustala się stawkę procentową opłaty za wzrost wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu w wysokości 20 %.


§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr
Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/90/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pod Rozborzem II"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:20.11.2003 12:35
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 12:08