Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Misiągiewicza - Pszenna"

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)


Rada Miasta Przeworska
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Misiągiewicza - Pszenna", zwany dalej planem.

§ 1

 1. Obszar planu dotyczy terenu działek 781/3, 785/1, 796/8, 796/9, 795, 794/1, 794/3, 794/4, 793, 792, 791, 790, 788, 805/11, 5413/22, 5413/20, 805/10, 5419 i części działek 783, 784, 782/4, 782/7, 782/8, 782/6, 782/2, 781/6, 781/2, 780/2, 789, 787, 786, 785, 806, 807/1, 808/3, 5413/3, 805/9, 5413/19, położonego w śródmieściu miasta Przeworska na północ od drogi krajowej Nr 4, o pow. około 4,8 ha.
 2. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenów niezabudowanych dla zabudowy jednorodzinnej z wydzieleniem w części wschodniej działki dla istniejącej szkoły, a w części zachodniej przy drodze krajowej, terenów usług i handlu.

§ 2

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do uchwały.
 2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 1000. W przypadku kopiowania rysunku z przeskalowaniem obowiązuje podziałka graficzna.
 3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie: granic obszaru planu, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, orientacyjnych linii podziału na działki budowlane, linii ograniczających zabudowę i symboli przeznaczenia terenu, zgodnych z tekstem uchwały.

§ 3

W realizacji planu należy uwzględnić przepisy szczególne, dotyczące strefy ochronnej "GZWP-425" ustanowionej decyzją Nr KDH-1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997r.

§ 4

Teren o symbolu "1UH" o pow. około 0,11 ha przeznacza się na cele zabudowy usługowo handlowej.

 1. Wjazd na teren z ulicy zbiorczej Misiągiewicza.
 2. Zabudowa działek wolnostojąca.
 3. Wysokość budynków do dwu kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem o pochyleniu do 40°.
 4. Na terenie należy zapewnić niezbędną dla programu użytkowego ilość miejsc postojowych stałych i czasowych.

§ 5

Teren o symbolu "2MNj-U" o pow. około 0,42 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

 1. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza przeznaczona do pozostawienia z możliwością przebudowy, rozbudowy lub adaptacji na cele usługowe.
 2. Ustalenia § 4 ust. 1-4 obowiązują odpowiednio.

§ 6

Teren o symbolu "3UH" o pow. około 0,16 ha przeznacza się na cele zabudowy usługowo handlowej.

 1. Wjazd na teren z ul. Rolnej, oznaczony "10Dd/1".
 2. Ustalenia § 4 ust. 1-4 obowiązują odpowiednio.

§ 7

Teren o symbolu "4MNj-U" o pow. około 0,85 ha przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 1. Istniejący budynek mieszkalny w granicy terenu oraz budynki na terenie przeznacza się do pozostawienia z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy lub adaptacji na cele usługowe.
 2. Na terenie rolnym wyznacza się 6 działek budowlanych w układzie równoległo-prostopadłym do drogi 9Dd. Osie ścian wschodnich i południowych planowanych budynków powinny być wzajemnie prostopadłe.
 3. Ustalenia § 4 ust. 2-4 obowiązują odpowiednio.
 4. Dojazd do działek budowlanych z dróg istniejących i planowanych.

§ 8

Teren o symbolu "5UH" o pow. około 0,34 ha przeznacza się na cele zabudowy usługowo handlowej.
Ustalenia § 4 ust. 2-4 obowiązują odpowiednio.

§ 9

Teren o symbolu "6MNj-U" o pow. około 0,17 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Ustalenia § 5 obowiązują odpowiednio.

§ 10

Teren o symbolu "7MNj-U" o pow. około 0,75 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług

 1. Na terenie planuje się 9 działek budowlanych.
 2. Ustalenia § 4 ust. 3 i 4 oraz § 7 ust. 4 obowiązują odpowiednio.

§ 11

Teren o symbolu "8UO" o pow. około 1,56 ha przeznacza się na cele oświatowe - gimnazjum z salą sportową.

 1. Zagospodarowanie terenu i istniejące budynki pozostawia się, z dopuszczeniem przebudowy z adaptacją na inne funkcje oświatowe.
 2. Wjazd na teren z przyległych dróg.

§ 12

Teren o symbolu "9Dd" o pow. około 0,16 ha przeznacza się na drogę dojazdową z chodnikami (gminną).

 1. Szerokość pasa drogowego 12 m.
 2. Minimalna szerokość jezdni 6,0 m.
 3. W ulicy należy umieścić wszelką infrastrukturę techniczną, związaną z obsługą terenu.

§ 13

Teren o symbolu "10Dd/1" o pow. około 0,15 ha przeznacza się na drogę dojazdową pieszo-jezdną (gminną). Szerokość pasa drogowego na odcinku istniejącej drogi - 5 do 6 m. Szerokość pasa drogowego na odcinku planowanym - 6 do 7 m.

§ 14

Teren o symbolu "11DW" o pow. około 0,06 ha przeznacza się pod drogi wewnętrzne pieszo-jezdne o szerokości pasa drogowego 7,0 m.

§ 15

Ustala się, że obiekty i instalacje związane z zabudową usługową i handlową nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko sąsiednich nieruchomości. Odprowadzenie ścieków oraz magazynowanie i zagospodarowanie odpadów z nimi związanych, będzie w zgodzie z przepisami szczególnymi.

§ 16

Ustala się następujące warunki infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego istniejącego na obszarze planu lub w sąsiedztwie.
 2. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji komunalnej.
 3. Odprowadzenie wód opadowych z miejsc postojowych wymaga ich oczyszczenia z olejów i benzyn.
 4. Zasilanie w gaz z istniejącej na terenie i w sąsiedztwie, sieci średnioprężnej.
 5. Zasilanie w energię elektryczną z istniejących sieci n/n, z możliwością ich dodatkowego zasilania z nowej stacji trafo lokalizowanej na jednym z terenów usługowych w zachodniej części obszaru.
 6. Ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem instalacji i paliw energooszczędnych.
 7. Gospodarka odpadami wg zasad obowiązujących w mieście Przeworsku.

§ 17

Ustala się stawkę procentową opłaty za wzrost wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.


§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Misiągiewicza - Pszenna"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:21.11.2003 14:01
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 12:11