Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Orląt Lwowskich"

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)


Rada Miasta Przeworska
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Orląt Lwowskich", zwany dalej planem.

§ 1

 1. Obszar planu dotyczy terenu działek Nr 829/4, 848/1, 848/2, 853, 854, 875/2, 875/3 i części działek Nr 818/29, 833/3, 837/3, 842dr, 846/1, 847, 849, 850, 851, 852, 855/1, 855/2dr, 874, 875/1, 875/4, położonego w śródmieściu miasta Przeworska na północ od drogi krajowej Nr 4 o pow. około 2,20 ha.
 2. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenów niezabudowanych dla budownictwa jednorodzinnego z wydzieleniem w części północnej i południowej terenów usług i handlu.

§ 2

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do uchwały.
 2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 1000. W przypadku kopiowania rysunku z przeskalowaniem obowiązuje podziałka graficzna.
 3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie: granic obszaru planu, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, orientacyjnych linii podziału na działki budowlane, linii ograniczających zabudowę i symboli przeznaczenia terenu, zgodnych z tekstem uchwały.

§ 3

W realizacji planu należy uwzględnić przepisy szczególne, dotyczące strefy ochronnej "GZWP-425" ustanowionej decyzją Nr KDH-1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997r.

§ 4

Teren o symbolu "1MNj-U" o pow. 0,91 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

 1. Teren wolny od zabudowy przeznacza się na 11 planowanych działek budowlanych. Orientacyjne linie podziału mogą być zmienione pod warunkiem zachowania szerokości działki w linii zabudowy minimum 20 m.
 2. Obiekty usługowe mogą być wbudowane w budynki mieszkalne lub wolnostojące.
 3. Ustala się następujące warunki zabudowy:
  a) wysokość budynków mieszkalnych - max. dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym
  b) wysokość budynków usługowych - jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym
  c) dachy wyłącznie wysokie o połaciach symetrycznych do siebie pod względem nachylenia.
 4. Wjazd na teren z istniejących ulic wewnętrznych od północy i zachodu oraz od projektowanej ulicy "5DW" od południa.

§ 5

Teren o symbolu "2MNj-U" o pow. 0,89 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

 1. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, przeznaczona do pozostawienia z możliwością przebudowy, rozbudowy lub adaptacji na cele usługowe.
 2. Na wolnym terenie w części wschodniej wyznacza się jedną działkę budowlaną.
 3. Ustalenia § 4 ust. 2 i 3 obowiązują odpowiednio.

§ 6

Teren o symbolu "3UH" o pow. około 0,05 ha przeznacza się na cele usługowo-handlowe.

 1. Planowane usytuowanie budynku w liniach zabudowy: 20,0 m od osi drogi głównej i 8,5 m od osi drogi wewnętrznej.
 2. Wjazd na teren z ul. Orląt Lwowskich.
 3. Ustalenia § 4 ust. 3 pkt b, c obowiązują odpowiednio.

§ 7

Teren o symbolu "4MNj" o pow. około 0,32 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 1. Teren wolny od zabudowy przeznacza się na 5 planowanych działek budowlanych, w tym jedna zabudowa bliźniacza, pozostałe wolnostojące.
 2. Wjazd na teren z projektowanych ulic "5DW" i "6DW/1".
 3. Ustalenia § 4 ust. 3 pkt a, c obowiązują odpowiednio.

§ 8

Teren o symbolu "5DW" o pow. około 0,13 ha przeznacza się na drogę wewnętrzną z chodnikami.

 1. Szerokość pasa drogowego 10,0 m maksymalna szerokość jezdni 5,5 m. Droga zakończona zatoką o szerokości 16,0 m - jak rysunek planu.
 2. W pasie drogowym szerokości 10,0 m należy umieścić sieci uzbrojenia dla obsługi obszaru planu. Istniejące urządzenia infrastruktury pozostawia się z możliwością przebudowy.
 3. Połączenie z drogą krajową przez sąsiednią ulicę Orląt Lwowskich.

§ 9

Teren o symbolu "6DW/1" o pow. około 0,10 ha przeznacza się na drogę wewnętrzną pieszo-jezdną. Droga o szerokości pasa 6 m.

§ 10

Teren o symbolu "7DW/1" o pow. około 0,01 ha przeznacza się na drogę wewnętrzną pieszo-jezdną o szerokości 8,0 m.

§ 11

Ustala się, że obiekty i instalacje związane z zabudową usługową i handlową nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko sąsiednich nieruchomości. Odprowadzenie ścieków oraz magazynowanie i zagospodarowanie odpadów z nimi związanych, będzie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

§ 12.

Ustala się następujące warunki infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego istniejącego na obszarze planu lub w sąsiedztwie.
 2. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji komunalnej.
 3. Odprowadzenie wód opadowych z miejsc postojowych wymaga ich oczyszczenia z olejów i benzyn.
 4. Zasilanie w gaz z istniejącej na terenie i w sąsiedztwie, sieci średnioprężnej.
 5. Zasilanie w energię elektryczną z istniejących sieci n/n, z możliwością ich dodatkowego zasilania z nowej stacji trafo lokalizowanej na jednym z terenów usługowych w zachodniej części obszaru.
 6. Ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem instalacji i paliw energooszczędnych.
 7. Gospodarka odpadami wg zasad obowiązujących w mieście Przeworsku.

§ 13

Ustala się stawkę procentową opłaty za wzrost wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Orląt Lwowskich"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:21.11.2003 14:37
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 12:13