Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska II"

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)


Rada Miasta Przeworska
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Studziańska II", zwany dalej planem.

§ 1

 1. Obszar planu o pow. około 0,72 ha dotyczy działek 1876, 1877/1 oraz części działki 1878.
 2. Ustalenia planu dotyczą rozdzielenia przeznaczenia terenu zakładu weterynarii wg istniejącego zagospodarowania.

§ 2

W realizacji planu należy uwzględnić przepisy szczególne, związane z położeniem obszaru planu na:

 1. Obszarze górniczym gazu ziemnego utworzonym koncesją Nr GOSM/2400/C/94 z dnia 26.08.1994r. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 2. Obszarze "GZWP-425" ustanowionym decyzją Nr KDH-I/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997r.

§ 3

 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000. W wypadku kopiowania z przeskalowaniem, obowiązuje podziałka graficzna.
 2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie granic obszaru planu, linii rozgraniczającej różne przeznaczenie terenu oraz symboli zgodnych z tekstem uchwały.

§ 4

Teren o symbolu "1MW" o pow. około 0,11 ha przeznacza się na cele budownictwa wielorodzinnego.

 1. Istniejący budynek mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu pozostawia się z dopuszczeniem rozbudowy z nadbudową o jedną kondygnację. W przypadku rozbudowy wymagana opinia geologiczna-geochemiczna określająca stopień zagrożenia ekshalacją gazu i niezbędne zabezpieczenia.
 2. Od strony drogi zbiorczej nakazuje się urządzenie ekranu z zieleni zimozielonej lub ogrodzenia pełnościennego.
 3. Wjazd na teren istniejący pozostawia się bez zmian.

§ 5

Teren o symbolu "2RUZ" o pow. około 0,36 ha przeznacza się na lecznicę weterynaryjną.

 1. Istniejące budynki i zagospodarowanie terenu pozostawia się, z dopuszczeniem ich rozbudowy lub adaptacji na instalacje związane z leczeniem weterynaryjnym. W przypadku rozbudowy wymagana opinia geologiczna-geochemiczna określająca stopień zagrożenia ekshalacją gazu i niezbędne zabezpieczenia.
 2. Nakazuje się urządzenie ekranów z zieleni zimozielonej lub ogrodzenia szczelnego w granicy terenu "1MW"
 3. Wjazd na teren istniejący z przyległej ulicy zbiorczej.

§ 6

Teren o symbolu "3RO" o pow. około 0,16 ha przeznacza się na cele ogrodów działkowych, z możliwością podziału na działki o pow. 300 - 500 m2.

 1. Na poszczególnych działkach dopuszcza się budowę altany gospodarczej o pow. zabudowy do 25 m2.
 2. Wjazd na teren z zewnętrznej drogi na działce Nr 1878.

§ 7

Teren o symbolu "DW" o pow. około 0,06 ha przeznacza się na drogę wewnętrzną o szerokości pasa 6,0 m dla obsługi obszaru planu.

§ 8

Ustala się stawkę procentową opłaty za wzrost wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Studziańska II"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:24.11.2003 10:30
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 12:15