Uchwała Nr XIV/100/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.

Na podstawie art.18. ust.2 pkt.9 lit.e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) -


Rada Miasta Przeworska
uchwala

§ 1

Zaciąga się zobowiązanie w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003 w wysokości 800.000zł (słownie zł : osiemset tysięcy) na zadanie pn. "budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku".

§ 2

1. Okres spłaty zobowiązań ustala się na rok 2004 w wysokości
800.000zł.
2. Spłata zobowiązań następować będzie z dochodów budżetu
miasta tj. podatku od nieruchomości, rolnego, opłaty
skarbowej itp.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IX/60/03 Rady Miasta Przeworska z dnia
22 maja 2003r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną
w budżecie miasta na rok 2003.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/100/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 10:45
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 10:00