Uchwała Nr XIV/101/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003r.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 758 różne rozliczenia rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.573zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 854 rozdz.85404 przedszkola § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.573zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Przedszkola Nr 3.

§ 2

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz.80101 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.200zł oraz w rozdz. 80110 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.200zł
  z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyki zdrowotnej w
  Szkole Podstawowej Nr 1
  i Gimnazjum Nr 1.
 2. Środki na cel określony w pkt. 1 pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej wprowadzonej do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza.

§ 3

 1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 801 rozdz.80146 § 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 2.500zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz.801 rozdz.80146 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.700zł na wynagrodzenia metodyka i § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 800zł na wypłatę kosztów podróży dla metodyka przy Szkole Podstawowej nr 1

§ 4

 1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 758 rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 65.000zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz.80110 gimnazja § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 65.000zł na zakup wyposażenia do sali sportowej przy ul. Misiągiewicza.

§ 5

 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 750 rozdz. 75095
  § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 926 rozdz.92604 - na organizację IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt - § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000zł na nagrody dla zwycięskich drużyn i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł na zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i trenerów.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/101/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 11:04
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 10:03