Uchwała Nr XIV/103/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002r. z późniejszymi zmianami)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,60 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,41 zł
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni 0,20 zł.

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,52 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2
powierzchni użytkowej 16,70 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 8,11 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2
powierzchni użytkowej 3,46 zł
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
użytkowej 5,50 zł

3. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Przeworska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/103/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 14:52
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 10:54