Uchwała Nr XIV/104/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Przeworska.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) oraz art.13
i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002r. z późniejszymi zmianami )


Rada Miasta Przeworska
uchwala :

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości :

- od jednego psa 40 zł

§ 2

Termin płatności podatku od posiadania psa ustala się do dnia 30 czerwca ( bez wezwania ) lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia
w posiadanie psa.

§ 3

Poboru podatku dokonuje Referat Finansowy Urzędu Miasta .

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska .

§ 5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/104/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Przeworska.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 15:06
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 11:30