Uchwała Nr XIV/105/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ) oraz art.15 i art.19 ust.1lit.a i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002r. z późniejszymi zmianami ).


Rada Miasta Przeworska ustala:

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w dni targowe w wysokości:

1. opłata dzienna za 1m2. zajętej powierzchni przy sprzedaży :
a/ nabiału 3 zł
b/ warzyw i owoców 5 zł
c/ art. przemysłowych używanych 7 zł
d/ art. przemysłowych i art. spożywczych 9 zł
e/ sprzedaż sadzonek 6 zł
f/ wyrobów jubilerskich 40 zł

2. opłata dzienna za sprzedaż :
a/ z miejsca na straganie 15 zł
b/ z samochodów osobowych,
dostawczych typu Żuk,
Nysa Tarpan ( do ładowności 2,5 t) 16 zł
c/ z samochodów dostawczych
pozostałych typów z pominięciem w/w
i samochodów ciężarowych 25 zł

3. opłata dzienna za sprzedaż mebli i sprzętu
elektrycznego gospodarstwa domowego :
a/ opłata za sprzedaż mebli i sprzętu
elektrycznego z samochodów
dostawczych typu Żuk, Nysa, Tarpan (do ład. 2,5 t) 35 zł
b/ z samochodów dostawczych innych z pominięciem w/w 40 zł
c/ z samochodów ciężarowych 45 zł

§ 2

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w pozostałe dni tygodnia
w wysokości :

1. opłata dzienna za 1 m2 zajętej powierzchni przy sprzedaży :
a/ warzyw, owoców i nabiału 2 zł
b/ art. przemysłowych używanych 6 zł
c/ art. przemysłowych i art. spożywczych 6 zł
d/ sprzedaż sadzonek 5 zł
e/ wyrobów jubilerskich 30 zł

2. opłata dzienna za sprzedaż :
a/ z miejsca na straganie 8 zł
b/ z samochodów osobowych,
samochodów dostawczych
i ciągników rolniczych 11 zł
c/ z samochodów ciężarowych 13 zł

3. opłata dzienna za sprzedaż mebli i sprzętu elektrycznego
gospodarstwa domowego:
a/ z samochodów dostawczych 20 zł
b/ z samochodów ciężarowych 25 zł

§ 3

Pobór opłaty następować będzie w dniu sprzedaży artykułów handlowych w drodze inkasa.

§ 4

1. Ustala się inkasentów opłaty targowej :
- Stanisław Jaworski
- Maria Świtalska

2. Opłatę targową pobierają inkasenci na podstawie ponumerowanych
bloczków opłaty targowej opatrzonych pieczątką Urzędu Miasta
Przeworska.

§ 5

Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 10% osiągniętych wpływów z inkasa opłaty targowej
w Przeworsku .

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska .

§ 7

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/105/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wys .......
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 16:19
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 11:38