Uchwała Nr XIV/106/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806), art. 18 i 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. nr 9 poz. 84, nr 200 poz. 1683), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717)


Rada Miasta Przeworska
uchwala co następuje:

§1

Wprowadza się opłatę administracyjną za:

1. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Przeworska (w skrócie: Studium).

§ 2

Ustala się stawki opłaty administracyjnej w wysokości:

1. Za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego od każdej pełnej lub
rozpoczętej strony .......................................................... - 5 zł,
2. Za wydanie wyrysu (kserokopii) z rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
za format A4 ............. ..................................................... - 8 zł,
za format A3 ................................................................... - 12 zł,
3. Za wydanie wypisu ze Studium od każdej pełnej lub rozpoczętej
strony ...... - 5 zł
4 Za wydanie wyrysu (kserokopii w kolorze) z rysunków Studium:
za format A4 ................................................................... - 10 zł,
za format A3 ................................................................... - 15 zł.

§ 3

Opłata, o której mowa w §2, ustalona jako iloczyn stawki za ilość wypisów, wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska, nie może być wyższa niż 193,31 zł (art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

§ 4

Opłata administracyjna za czynności określone w § 1 płatna jest w kasie Urzędu Miasta Przeworska lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Przeworska, z chwilą zgłoszenia czynności urzędowej do wykonania.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/106/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie opłaty administracyjnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 16:37
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 11:40