Uchwała Nr XV/107/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Przeworska

Na podstawie art. 18. ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./


§1.

Rada Miasta Przeworska mając na uwadze przyszły poziom warunków życia lokalnej społeczności podejmuje wysiłki, aby w nowych, zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych miasto Przeworsk stało się silnym ośrodkiem charakteryzującym się nowoczesnością życia, równowagą społeczną, gospodarczą, ekologiczną i kulturalną.

§2.

W celu sprostania temu zadaniu Rada Miasta Przeworska przyjmuje Strategię Rozwoju Miasta Przeworska, która będzie podstawą podejmowania bieżących i długookresowych decyzji związanych z rozwojem miasta i zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/107/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Przeworska.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:16.01.2004 08:57
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:05.05.2004 12:16