Uchwała Nr XV/109/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 18 grudnia 2003r.


w sprawie : wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości miejskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk na rzecz Województwa Podkarpackiego.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami /, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn. zmianami /


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Wyraża zgodę na użyczenie Województwu Podkarpackiemu nieruchomości oznaczonej jako działka 3809 Obrębu Nr 3 o pow. 0,1979 ha, uwidocznionej w KW 28 000 zabudowaną budynkiem szkoły na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/109/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości miejskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk na rzecz Województwa Podkarpackiego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:16.01.2004 09:40
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:05.05.2004 12:21