Uchwała Nr XV/110/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Przeworsku na rok 2004.

Działając na podstawie art18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust.1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 2001 roku wrazz późn. zm.) oraz art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002r. nr 147, poz. 1231 oraz Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1401 i Dz.U. z 2002r. nr 167, poz.1372 z późniejszymi zmianami ) .


Rada Miasta Przeworska
uchwala co następuje :

§ 1

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Przeworsku w roku 2004 - jako załączniki
Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/110/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Przeworsku na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:16.01.2004 09:49
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:05.05.2004 12:23