Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w  Przeworsku
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 176-648-88-53 faks 16-648-70-30
e-mail: usc@przeworsk.um.gov.pl
piętro II, pok. 221, 203, 204 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

kasa Urzędu Miasta w Przeworsku czynna w godz. 8.00-14.30

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego
i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, w zakresie rejestracji zdarzeń urodzeń, małżeństw
i zgonów oraz innych okoliczności mających wpływ na stan cywilny osoby:

1. sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów),
2. wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów (skróconych, zupełnych, na druku wielojęzycznym),
3. przyjmowanie oświadczeń o:
1) wstąpieniu w związek małżeński,
2) uznaniu ojcostwa,
3) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
4) zmianie imienia dziecka,
5) nazwisku dziecka,
6) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
4. przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
5. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
6. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
7. sprostowania, uzupełnienia aktów stanu cywilnego, odtwarzania treści aktu stanu cywilnego,
8. wpisywanie orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanych na terenie RP,
9. uznawanie orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanych na terenie Unii Europejskiej,
10. uznawanie orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanych w państwach nie należących do Unii Europejskiej,
11. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
12. wydawanie zaświadczeń:
1) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
2) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
3) o stanie cywilnym,
4) o przyjętych sakramentach,
5) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
6) o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
13. powiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach wymagających aktualizacji aktów stanu cywilnego,
14. dokonywanie przypisów i wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie zawiadomień z innych urzędów stanu cywilnego, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów,
15. nadawanie nr PESEL i meldowanie noworodków urodzonych na terytorium RP,
16. aktualizacja rejestru PESEL związana z zawarciem małżeństwa, zgonem, rozwiązaniem lub unieważnieniem małżeństwa, zmianą imion, nazwisk, uznaniem, zaprzeczeniem lub sądowym ustaleniem ojcostwa, wydanymi wyrokami,
17. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL dotyczących: urodzeń, małżeństw, zgonów, imion i nazwisk, 18. wydawanie decyzji o zmianie imienia i/lub nazwiska,
19. archiwizowanie aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych,
20. udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń i 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów,
21. współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych,
22. przygotowywanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, organizowanie uroczystości ich wręczenia oraz organizowanie jubileuszy 100 lecia urodzin,
23. współpraca z sądami i organami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

 

Wymagane dokumenty

 

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty (dokument tożsamości) – do wglądu

 

Tryb złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego

 1. Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie tut. USC, drogą pocztową na adres USC lub w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 2. Zgodnie z art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Przeworsku. 
 3. W przypadku wniesienia podania w formie pocztowej wystawiony odpis zostanie przesłany na adres nadawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 22 zł
 • odpis skrócony wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - 22 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 33 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł

Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. z 2016r. poz. 1827. 

 • Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego za granicą, meldunkowych, PZU.  
 • Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia paszportu.
 •  Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10,
  nr rachunku:  58 1560 1195 2166 1681 5000 0001 Getin Noble Bank S.A..·
 • na miejscu, w kasie urzędu (pok. 115, piętro 1).

Osoby uprawnione

 • Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
 • Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.
 • Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Termin i sposób załatwienia

  Sposób załatwienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego - Informacje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:15.07.2003 09:28
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:04.06.2018 15:26