POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ

(stosowane gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym,

a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji).

 

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 631 z późn. zm.) – dalej u.p.z.

 

KROK PO KROKU:

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie (załącznik na dole strony).

2. Wypełnij i podpisz.

3. Zeskanuj wszystko i prześlij pocztą elektroniczną na adres: wczk@rzeszow.uw.gov.pl

lub

1. Zadzwoń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie tel.: 17 867-12-38, 17 867-18-64.

2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:

- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia składa się nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia, a tym samym o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Burmistrz Miasta Przeworska i Wojewoda Podkarpacki udostępniają niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie Miasta Przeworska.

 

UWAGI

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Organizator zgromadzenia obowiązany jest do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

- wzór zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:24.01.2017 11:08
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:05.11.2019 13:56