POSTĘPOWANIE ZWYKŁE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ

 

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 631 z późn. zm.) – dalej u.p.z.

 

KROK PO KROKU:

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie, oświadczenie przewodniczącego i klauzulę RODO (załączniki na dole strony).

2. Wypełnij i podpisz.

3. Złóż te trzy dokumenty wraz ze zdjęciem przewodniczącego zgromadzenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Przeworska (parter budynku Urzędu Miasta Przeworska i Starostwa Powiatowego, ul. Jagiellońska 10) lub zeskanuj wszystko i prześlij pocztą elektroniczną na adres: info@przeworsk.um.gov.pl

4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia lub zostanie on doręczony pocztą.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym dostarcza się do urzędu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 u.p.z. organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Nieuzupełnienie tych braków w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

- zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia, wymagane do identyfikatora,

- oświadczenie przewodniczącego, wyrażającego zgodę na pełnienie tej funkcji,

- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA:

- pisemnie, Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Przeworska (parter budynku Urzędu Miasta Przeworska i Starostwa Powiatowego, ul. Jagiellońska 10) lub

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: info@przeworsk.um.gov.pl

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia, a tym samym o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Burmistrz Miasta Przeworska udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia, a także niezwłocznie przekazuje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Przeworsku oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

3. Przewodniczący zgromadzenia otrzymuje identyfikator pocztą lub odbiera go osobiście w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pok. nr 109.

4. Burmistrz Miasta Przeworska może wydać decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Burmistrz Miasta Przeworska niezwłocznie udostępnia tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Miejskiej Przeworsk przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzje o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

UWAGI

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.

 

SPRAWĘ PROWADZI:

Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, I piętro pok. 109, tel. 16 648 78 44 wew. 127.

 

ZAŁĄCZNIKI:

- wzór zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu zwykłym,

- wzór oświadczenia przewodniczącego,

- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie zwykłym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:24.01.2017 11:16
Informację aktualizował:Paweł Wołowiec
Data aktualizacji:05.11.2019 13:45