Informuję, że na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506) Burmistrz Miasta Przeworska przedłożył Radzie Miasta Przeworska Raport o stanie Gminy Miejskiej Przeworsk za 2018 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta Przeworska będzie rozpatrywała raport o stanie gminy na czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska.

W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez przewodniczącego zgłoszenia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Przeworska

(-) Tomasz Majba

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Marek Frączek
Data publikacji:05.06.2019 09:00
Informację aktualizował:Marek Frączek
Data aktualizacji:05.06.2019 09:05