Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miasta Przeworska
z dnia 20 lutego 2003

w sprawie likwidacji publicznego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U.Nr. 67, poz.329 z 1996 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Rzeszowie (pismo WNPG/OP-014/1/2003 z dnia 17 lutego 2003 roku ).


Rada Miasta uchwala,
co następuje :

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2003 roku publiczne Przedszkole Miejskie Nr 1 w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30 .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miasta Przeworska w sprawie likwidacji publicznego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:02.09.2003 14:51
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 13:00