Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Miasta Przeworska
z dnia 20 lutego 2003

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Przeworsku przy ul. Gimnazjalnej 35.

                  Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 2001 roku  z późn. zm.), art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Nr. 67, poz.329 z 1996  z późn. zm. ) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Rzeszowie ( pismo WNPG/OP-014/2/2003 z dnia 17 lutego 2003 roku ).

 


 Rada Miasta uchwala,
co następuje :

§ 1

 Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2003 roku publiczną Szkołę Podstawową Nr  4 im. Królowej Jadwigi w Przeworsku przy ul. Gimnazjalnej 35 .

 § 2

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Miasta Przeworska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:02.09.2003 15:07
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:03.09.2003 08:36