Uchwała nr VI/32/2003 Rady Miasta Przeworska
z dnia 20 lutego 2003

w sprawie zmiany uchwały nr 36/VII/99 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie ustalenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych  w Przeworsku.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. nr 67, poz.329 z 1996 r. z późn.zm.).


Rada  Miasta  Przeworska
uchwala :

§1

W § 1 uchwały nr 36/VII/99 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Przeworsku skreśla się część zdania  :  ,, ...  i  Nr 4 ’’.

W załączniku Nr 1 do uchwały nr 36/VII/99 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Przeworsku  :

a) skreśla się część dotyczącą Szkoły Podstawowej nr 4 ,

b) w części dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 2  w wykazie ulic dodaje się ulice Aleksandrów, Bernardyńska, Czarnieckiego, Jasna, Klonowa, Koczocika, Kilińskiego, Kasprowicza, Kręta, Gimnazjalna, Otwarta, Polna, Reymonta, Tatarska, Wojska Polskiego , Wałowa, Zielona, Zygmuntowska, Żurawia nadając wykazowi nową numerację i ujednolica się załącznik Nr 1 ,,Obwód Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Przeworsku” , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/32/2003 Rady Miasta Przeworska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:03.09.2003 08:50
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:03.09.2003 09:25