Uchwała Nr VI/33/2003 Rady Miasta Przeworska
z dnia  20 lutego 2003

  w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

             Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami) oraz §2 ust 2,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13 poz.133)

 


Rada Miasta Przeworska
postanawia:

§1

 Świadczenie, w formie gorącego posiłku, przysługuje uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

§2

 Pomoc o której mowa w §1 jest realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie zasiłku celowego.

 §3

1.    Wydatki na dożywianie podlegają zwrotowi w części lub całości, w zależności od sytuacji życiowej oraz posiadanego dochodu na osobę w rodzinie potwierdzonej wywiadem środowiskowym.

  2.    Z dniem 1 lutego 2003 r.

a)    obowiązek zwrotu wydatków o których mowa w §3 ust. 1 nie istnieje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego art. 4 ust  1 ustawy o pomocy społecznej.

b)   zwrot wydatków o których mowa w §3 ust. 1 określa poniższa tabela

lp.

Wyszczególnienie 

Zwrot kosztów

 1.

Dochód netto na osobę w rodzinie ucznia do 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

 ------

 2.

Dochód netto na osobę w rodzinie ucznia w wysokości 201-250% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. 

80%

 3.

Dochód netto na osobę w rodzinie ucznia w wysokości powyżej 250% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 100%

 

 

 

 

 

 

§4

W przypadkach szczególnych zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia zwrotu wydatków na określony czas.

 §5

            Zwrot za dożywianie wnoszony jest przez osoby którym świadczenia zostały przyznane decyzją do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w rozliczeniach miesięcznych do 30 każdego następnego miesiąca.

§6

Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§7

Na okres obowiązywania niniejszej uchwały w §1 ust 1 pkt 2 uchwały Nr XXXII/222/2001 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie, skreśla się słowa „uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz”.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.

 Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/33/2003 Rady Miasta Przeworska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:03.09.2003 09:24
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:03.09.2003 09:24