Uchwała Nr VI/34/2003 Rady Miasta Przeworska
z dnia 20 lutego 2003r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003.

Na podstawie art.18. ust.2 pkt.9 lit.e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Zaciąga się zobowiązanie w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na rok 2003 w wysokości ogółem 170.000zł (słownie zł: sto siedemdziesiąt tysięcy) na  zadanie z zakresu infrastruktury miejskiej tj. opracowanie mpzp oraz  dokumentacji na budowę dróg i odprowadzenie ścieków deszczowych i sanitarnych  na terenie miasta.

§ 2

Okres spłaty zobowiązań ustala się na rok 2004  w wysokości 170.000zł.

Spłata zobowiązań  następować będzie z dochodów budżetu miasta tj. podatku od  nieruchomości, rolnego, opłaty skarbowej itp.

 § 3

Wykonanie uchwały zleca się  Burmistrzowi  Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/34/2003 Rady Miasta Przeworska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:03.09.2003 09:38
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:03.09.2003 09:38