Uchwała Nr VI/35/2003 Rady Miasta Przeworska
z dnia 20 lutego 2003

w sprawie budżetu miasta na rok 2003


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 oraz  art.51 ust.2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591  z 2001r. z późn.zm.) ) oraz art.109 ust.1, art.116 ust. 1,  art.122, art.124, art.128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z  1998r. z póżn.zm.) i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony  środowiska  (Dz. U. Nr 62 poz. 627.)Rada Miasta Przeworska
ustala :

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2003 w wysokości 20.987.781zł.
 2. Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1.

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetowe miasta na rok 2003 w wysokości 20.265.871zł.
 2. Szczegółowy podział wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr2.

§ 3.

 1. W ramach wydatków budżetu miasta ustala się wydatki majątkowe w wysokości 2.100.800zł.
 2. Szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6.

§ 4

 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta na koniec 2003 r. w wysokości 722.000zł.
 2. Upoważnia się Burmistrza  Miasta do spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 962.000zł oraz do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w wysokości 240.000zł.
 3. Źródłem finansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach w kwocie 240.000zł będzie  kredyt długoterminowy  na budowę hali sportowej przy gimnazjum.
 4. Przychody  związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia  w dochodach i   rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek dostosowaniu do klasyfikacji paragrafów  przychodów i rozchodów  zawiera załącznik nr 5.

§ 5

 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.420.775 zł, z tego:
  - gospodarka komunalna                                           224 300 zł
  - opieka społeczna                                                   1 026 500 zł
  - administracja publiczna                                           168 110 zł
  - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli          1 865 zł
 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  w wysokości  10 000zł z tego :
  -
    administracja publiczna            10 000zł.
 3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań  zleconych i dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań  określa załącznik nr 3.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w następujących wysokościach:

-     dochody             263.510 zł
-     wydatki               580.741 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4.

§ 7

1.      Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w następujących wysokościach:
-   przychody                1 092.000 zł
-   wydatki                     1 092.000 zł.

2.      Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 9.

 § 8

1.      Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości    906.000 zł.
2.       Szczegółowy podział określa załącznik nr 11.

§ 9

1.      Ustala się dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w wys. 250.000 zł.
2.      Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 7.

§ 10

1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000 zł i wydatki w wysokości 160 000 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.

2. Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 8.

§ 11

1. Ustala się dochody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujących wysokościach:

-   przychody          90.000 zł
-   wydatki             105.484 zł.

2.      Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 10.

§ 12.

Tworzy się rezerwę ogólną  w wysokości 14 300 zł oraz tworzy się rezerwę celową w wysokości 12 700 zł na nagrody dla nauczycieli szkół  i przedszkoli i w wysokości 428.000zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników  samorządowych.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza  Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy  2.500.000zł.

§ 15.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 16.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miasta.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2003r. i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska 
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/35/2003 Rady Miasta Przeworska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:03.09.2003 10:17
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:03.09.2003 10:21