Uchwała Nr IX/56/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 22 maja 2003r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Przeworska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art.12 ust. 2 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz1231 ze zmianami ).


Rada Miasta Przeworska uchwala:

§ 1

Następujące zasady usytuowania na terenie Miasta Przeworska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

  1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
    w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży powinny być usytuowane
    w odległości większej niż 120 m. od Kościołów, Szkół, Przedszkoli za wyjątkiem Szkół Muzycznych, których ustalona odległość nie dotyczy.
  2. Odległość mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od zewnętrznego wejścia do punktu sprzedaży do granicy posesji w/w obiektów chronionych.
  3. Dopuszcza się sezonową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa na zewnątrz lokalu gastronomicznego w tzw. „ogródkach piwnych” w ramach posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za zgodą Burmistrza Miasta Przeworska.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 21/IV/98 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 1993 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Przeworska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/56/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Przeworska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.09.2003 13:26
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 09:49