Uchwała Nr IX/57/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 22 maja 2003

w sprawie „Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych” - na lata 2003 - 2005.

Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr. 72 poz. 747 z późn. zm.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2003 – 2005, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/57/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie „Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych” - na lata 2003 - 2005.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.09.2003 13:36
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2004 09:50