Uchwała Nr X/68/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.

­

Uchwała Nr X/68/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003r.) –


Rada Miasta Przeworska
uchwala :

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 926 rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 921 rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury § 2550 dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu MKK przy ul. Wiejskiej

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/68/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2003 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2004 09:44 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
08.09.2003 12:28 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Majcher)