Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego"

­

Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego"

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)


Rada Miasta Przeworska
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kilińskiego", zwany dalej planem.

§ 1

 1. Obszar planu dotyczy działek 3222/1, 3222/2, 3222/3 i części działek 3219/1, 3219/2, 3225/2, położonych w śródmieściu miasta Przeworska.
 2. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu zabudowanego budynkiem użyteczności publicznej dla usług zdrowia.

§ 2

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały.
 2. Rysunek planu w skali 1 : 1000. W przypadku kopiowania z przeskalowaniem obowiązuje podziałka graficzna.
 3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie granicy obszaru i symbolu oznaczającego przeznaczenie terenu.

§ 3

W realizacji planu należy uwzględnić przepisy szczególne dotyczące strefy ochrony zbiornika "GZWP-425", ustanowionej decyzją Nr KDH-1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997r.

§ 4

Teren o symbolu "1UZ" dotyczący całego obszaru o pow. około 0,20 ha przeznacza się dla usług zdrowia.

 1. Pozostawia się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem nadbudowy o jedną kondygnację z dachem wysokim o pochyleniu połaci do 30°.
 2. Pozostawia się na obszarze istniejącą infrastrukturę w zakresie wod-kan, gazu, energetyki i telekomunikacji.
 3. Nakazuje się przeznaczenie niezabudowanych powierzchni obszaru planu na miejsca postojowe z odprowadzeniem wód opadowych po ich oczyszczeniu z olejów i benzyn.
 4. Wjazd na teren z ulicy Kilińskiego, przyległej do obszaru planu.
 5. Dla ogrzewania nakazuje się adaptację istniejącej instalacji na energooszczędną i proekologiczną.
 6. W wypadku prowadzenia prac ziemnych, wymagany jest nadzór archeologiczny na koszt inwestora.

§ 5

 1. Magazynowanie i zagospodarowanie odpadów medycznych zgodnie z prawem ochrony środowiska i przepisów szczególnych o odpadach.

§ 6

Ustala się procentową stawkę opłaty za wzrost wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2003 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2004 12:17 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
24.11.2003 10:41 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Majcher)