Uchwała Nr XV/108/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.

­

Uchwała Nr XV/108/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 18 grudnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003r.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 758 różne rozliczenia rozdz.75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 124.384zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 801 ogółem o kwotę 124.384zł w tym :

rozdz.80101 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 32.000zł na wypłatę odpraw
emerytalnych
nauczycieli w Sz.Podst.Nr 1

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o kwotę 10.000zł
na wyposażenie pracowni komputerowej w Sz.Podst. Nr 2

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 36.634zł na remont
płytek w kuchni i wymianę parkietu-w kwocie 25.634zł
Sz.P.Nr 1
oraz remont obieralni jarzyn i wymiana okien
- w kwocie 11.000zł w Sz.P. Nr 2

rozdz.80110
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
33.500zł na awans zawodowy nauczycieli i
indywidualne nauczanie

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.600zł

§ 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 650zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000zł na zakup
wyposażenia do sali sportowej przy Gimnazjum.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 757 rozdz.75702
§ 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę
23.000zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz.853 rozdz.85315
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 23.000zł na wypłatę
dodatków mieszkaniowych.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/108/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2004 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.05.2004 12:18 Edycja dokumentu (Wojciech Majcher)
16.01.2004 09:28 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Majcher)
16.01.2004 09:28 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Majcher)