Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2021 13:32 Postępowanie przetargowe dla zadania pn.:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ulic Bernardyńskiej, Wałowej i Krętej w Przeworsku wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap II"
15.03.2021 14:38 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:" Przebudowa ulicy Ablewicza w Przeworsku"
20.01.2021 11:13 Plan postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na rok 2021
30.12.2020 12:17 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Budowa linii kablowej oraz napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Żytniej w Przeworsku – Etap I i II"
29.12.2020 11:58 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:'Budowa parkingu przy ul. Lubomirskich w Przeworsku w ramach zadania pn.:”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”
23.12.2020 12:10 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Rozbudowa i przebudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku – Etap I"
17.12.2020 11:59 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Klonowej"
16.12.2020 10:44 Przaetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Roboty konserwatorskie i budowlane na Zajeździe Pastewnik : Relokacja, kotłownia"
09.12.2020 12:31 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania"
08.12.2020 14:09 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej"

1 2 3 4 5 6 następna