Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2016 10:39 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg na terenie Miasta Przeworska z podziałem na części”
10.10.2016 15:28 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
07.10.2016 14:57 Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
30.09.2016 12:40 Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
16.09.2016 11:17 Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej"
10.06.2016 12:23 Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Budowa placu zabaw na terenie działki numer ewidencyjny 2514/3 przy ul. Wiejskiej w Przeworsku.
09.06.2016 08:23 Przetarg nieograniczony z podziałem na części dla zadań pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę i remonty pasów drogowych na terenie miasta Przeworska oraz na inwentaryzację i rewitalizację zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Tkackiej wraz z jego przeniesieniem na teren skansenu „Pastewnik” w Przeworsku
23.05.2016 14:10 Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Remont i budowa dróg oraz parkingów wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska"
27.04.2016 12:58 Przetarg nieograniczony na zadanie pn:Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i budowlanej dla osuwisk w Przeworsku z podziałem na części
15.03.2016 13:02 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna