Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2015 14:51 Uchwała Nr 12/38/2015 z dnia 21 października 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Przeworsk kredytu konsolidacyjnego w kwocie: 22.509.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy złotych)
02.10.2015 09:43 Uchwała Nr 12/20/2015 z dnia 14 maja 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Przeworska z wykonania budżetu za 2014 rok
02.10.2015 09:41 Uchwała Nr 12/15/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2015-2028
02.10.2015 09:40 Uchwała Nr 12/35/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2015-2028
02.10.2015 09:37 Uchwała Nr 12/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na 2015r.
11.12.2014 09:07 Uchwała Nr 12/30/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o informacji Burmistrza Miasta Przeworska o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r
18.11.2013 11:57 Uchwała Nr 12/44/2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Przeworska na lata 2013-2028
18.11.2013 11:55 Uchwała Nr 12/25/2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Przeworska na 2013 rok.
15.11.2013 09:30 Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Przeworska na rok 2013
15.11.2013 09:27 Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały o WPF Miasta Przeworska na lata 2013-2024

poprzednia 1 2 3 następna