Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2021 08:21 Ogłoszenie o wynikach przetargu działki rolne Pod Rozborzem
16.11.2021 10:37 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działek, położonych w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej oraz ulicy generała Andersa, który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Przeworska w pokoju numer 124.
15.11.2021 12:19 RZ.ZUZ.1.4210.429.2021.JJ Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 3 listopada 2021 roku - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Mleczka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Q1%) nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, gazowym, energetycznym, na terenie działki o nr ewidencyjnym: 3604/2 - obręb 003 Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie.
28.10.2021 14:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Działka położona przy ulicy Krasickiego, o powierzchni 20m2, z przeznaczeniem na cele handlowe
28.10.2021 14:02 Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 25 października 2021 roku - Starosta Przeworski zawiadamia, że od decyzji wydanej w dniu 6 października 2021 roku znak: BO.6540.3.2021 w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową gazociągu DN400 relacji Jarosław - Sędziszów w mieście Przeworsk" wniesione zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.
26.10.2021 13:22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zamiany działek położonych przy ulicy Studziańskiej oraz Wojska Polskiego.
15.10.2021 10:51 Zmiana treści ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej jako działka nr 504/3 Obręb nr 0001 miasta Przeworska położonej przy ulicy Głębokiej.
11.10.2021 11:11 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę, na czas nieokreślony, nieruchomości oznaczonej jako części działek nr ewidencyjny 1588 i 1604, Obręb ewidencyjny nr 1, jednostka ewidencyjna Miasto Przeworsk, na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cele rolne.
06.10.2021 13:21 Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 6 października 2021 roku - Starosta Przeworski zawiadamia o wydaniu w dniu 6 października 2021 roku decyzji Nr BO.6540.3.20201 kończącej postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową gazociągu DN400 relacji Jarosław - Sędziszów w mieście Przeworsk".
30.09.2021 12:45 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza, że w dniach od 8 października 2021 roku do 22 października 2021 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące utworzenia strefy płatnego parkowania w Przeworsku, w obszarze ograniczonym ulicami: Rynek, Bernardyńska, Kazimierzowska, Kilińskiego, Kościelna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Adama Mickiewicza, Krótka, Św. Jana, Księdza Prałata Adama Ablewicza.

1 2 3 4 5 6 następna