Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2014 15:09 Uchwała Nr XLVII/364/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie "Zintegrowany rozwój Przewor .....
05.02.2014 15:07 UCHWAŁA NR XLVII/363/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznacz ......
05.02.2014 15:05 UCHWAŁA NR XLVII/362/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom
05.02.2014 15:02 UCHWAŁA NR XLVII/361/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska
05.02.2014 15:00 UCHWAŁA NR XLVII/360/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/243/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotl .......
05.02.2014 14:58 UCHWAŁA NR XLVII/359/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przejęcia przez gminę ......
05.02.2014 14:57 Uchwała Nr XLVII/358/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
05.02.2014 14:55 Uchwała Nr XLVII/357/14 RADY MIASTYA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zawarcia porozumienia z Gminą Zarzecze dotyczącego objęcia mieszk.....
05.02.2014 14:54 Uchwała Nr XLVII/356/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na .....
05.02.2014 14:51 Uchwała Nr XLVII/355/14 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Przeworsk

1 2 następna