Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2015 13:44 Uchwała Nr XVI/127/15 Rady Miasta Przeworska dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/120/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku i nadania jednostce Statutu.
02.12.2015 13:43 Uchwała Nr XVI/126/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 przeznaczonych na opracowanie dokumentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie miasta Przeworska.
02.12.2015 13:42 Uchwała Nr XVI/125/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 przeznaczonych na opracowanie dokumentacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie miasta Przeworska.
02.12.2015 13:41 Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
02.12.2015 13:41 Uchwała Nr XVI/124/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
02.12.2015 13:38 Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. )
02.12.2015 13:36 Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/301/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
02.12.2015 13:35 Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
02.12.2015 13:34 Uchwała Nr XVI/119/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016”
02.12.2015 13:32 Uchwała Nr XVI/118/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2016

1 2 następna