Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2017 10:01 Uchwała Nr XXXIII/289/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad rozliczenia nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
03.02.2017 10:00 Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
03.02.2017 09:58 Uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2017.
03.02.2017 09:55 Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przeworsku
03.02.2017 09:52 Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2023 dla miasta Przeworska
03.02.2017 09:51 Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”
03.02.2017 09:49 Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miasta Przeworsk z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk
03.02.2017 09:48 Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
03.02.2017 09:47 Uchwała Nr XXXIII/281/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017
03.02.2017 09:45 Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022”

1 2 następna